สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนมีนาคมได้แล้ว
ค่าอินเตอร์เน็ต พาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ออกวันที่ 31
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2