สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนเมษายนได้แล้ว
ค่ารักษาพยาบาล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ออกวันที่ 25
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2