สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนสิงหาคมได้แล้ว
ค่ารักษา ค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร ออกวันที่ 26 ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุ ออกวันที่ 31
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2