bayan çanta
   
 
 

สามารถดูรายละเอียดการหักเงินสวัสดิการเงินเดือนกันยายนได้แล้ว
ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่าอินเตอร์เน็ต ออกวันที่ 26
หากมีปัญหาการตรวจสอบแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 086-3777378
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และการสื่อสาร (ITEC) สพป.อย.2